WEBPARK PORTAL

Uvjeti prodaje

I. KUPNJA ELEKTRONIČKIH PARKIRNIH KARATA

IPC nije koncesionar ni vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda/usluga koje nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovoran (u slučaju kad nije vlasnik) za potencijalne manjkavosti ili bilo kakve druge probleme koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi.

Opći i posebni uvjeti korištenja parkiranja kao i kupnja i korištenja parkirnih karata definirani su općim i posebnim uvjetima Koncesionara u sustavu naplate i kontrole parkiranja.

Elektronička parkirna karta kupljena na sustavu WebPark se izdaje na ime Kupca i registarsku oznaku automobila za koji će se isključivo koristiti, vlasništvo je Koncesionara koji može prema vlastitim općim i posebnim uvjetima u određenim situacijama uslugu ukinuti ili osporiti pogotovo ako registarska oznaka vozila i samo vozilo ne odgovaraju po tipu ili kategoriji vozila kupljenoj elektroničkoj karti.

Točan i ispravan i nezlonamjeran unos registarske oznake automobila za koju će se parkirni proizvod koristiti i koji je jedini podatak za provjeru statusa ispravnog korištenja parkiranja direktna je obaveza Kupca i jedino Kupca. IPC d.o.o. ni Koncesionar ne mogu snositi nikakvu odgovornost u slučaju unosa krive ili netočne registarske oznake vozila. Pri tome se Kupcu omogućuje putem WebPakr.hr portala uvid u registarsku oznaku vozila za pripadajuću elektroničku kartu i njegovo ograničeno i kontrolirano mijenjanje u smislu popravka ili dozvoljene promjene vozila za koje karta vrijedi.

Kupnja parkirne i njeno povezivanje sa vozilom neodgovarajuće/krive kategorije smatrati će se zlouporabom sustava i može povući sankcije prema Uvjetima korištenja Web Park.hr portala.

II. PLAĆANJE

WebPark.hr Korisniku omogućuje kupnju putem kreditnih kartica ili putem virmana. Uslugu procesuiranja plaćanja karticama vrši CorvusPay sustav, ugovorno ovlašten od strane IPC d.o.o. za te radnje.

Plaćanje proizvoda/usluga na sustavu WebPark.hr moguće je sljedećim karticama:

Visa MasterCard Maestro America Express Diners Discover

III. IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

IV. DOSTAVA/ISPORUKA

Nakon uspješne kupnje elektroničke parkirne karte putem WebPark.hr parkirna karta će biti isporučena na način da će automatski i trenutno biti upisana u sustav naplate i kontrole parkiranja koncesionara te kao takva biti vidljiva kroz provjeru statusa važenja karte za prijavljeno vozilo. Informacija o aktiviranju proizvoda će ovisno i profilu i zahtjevu korisnika biti dostavljana i na drugi način ( e-poštom). Dokaz o kupnji elektroničke parkirne karte je račun koji se izdaje za svaku kupnju.

Ovisno o potrebi Kupca proizvod se može platiti i putem predračuna koji će se automatski kreirati , a aktivacija proizvoda će se provesti prilikom po uplati i unosa izvoda računa Koncesionara u informacijski sustav Koncesionara.

V. KORIŠTENJE PARKIRNIH KARATA

Korištenja parkirnih karata definira se posebnim i općim uvjetima Koncesionara te se Kupac upućuje na informiranje o istima kod Koncesionara u čijem sustavu se parkirna karta kupuje. IPC odriče bilo kakvu odgovornost za nastalu štetu Kupcu u slučaju korištenje parkirnih karata suprotno uvjetima korištenja koje je propisao Koncesionar.

VI. REKLAMACIJA I POVRAT NOVCA

IPC će učiniti sve što je moguće da u dogovoru sa Koncesionarom Kupac može na najpovoljniji način koristiti parkirnu kartu a sve u skladu s općim i posebnim uvjetima korištenja parkirališta i parkirnih karata u sustavu parkiranja Koncesionara.

Prilikom reklamacije Kupac je dužan priložiti račun o kupnji ili bitne elemente računa.

Prodajno mjesto WebPark.hr po svemu je ravnopravno svim ostalim prodajnim mjestima Koncesionara te se Kupac upućuje na reklamiranje direktno Koncesionaru. IPC reklamaciju može prihvatiti samo kao posrednik te će istu proslijediti Koncesionaru sa svim potrebnim tehničkim podacima proisteklim iz kupnje putem WebPark.hr portala.

Sukladno čl. 79. st. 1. t. 12. Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu (povrata novca) s obzirom da je predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određeno vrijeme odn. u određenom razdoblju.

S obzirom na karakter elektroničke parkirne karte, njeno trenutačno aktiviranje te automatsko konzumiranje iste umanjuje mogućnost povrata novca o čemu konačno i jedino odlučuje Koncesionar. Način i mjesto povrata novca određuje Koncesionar.

U slučaju uvažene reklamacije Kupac neće teretiti ni za kakve direkte ili posredne troškove i štetu IPC d.o.o. već isključivo Koncesionara. Koncesionar i IPC d.o.o pojedinačnu odgovornost rješavaju i na bazi međusobnog ugovora.

Ukoliko Kupac smatra da nije dobio plaćeni proizvod/uslugu, dužan je o tome obavijestiti IPC d.o.o. odmah , a najkasnije u u roku od sedam (7) dana nakon kupnje proizvoda. Ukoliko Kupac u navedenom roku o nastaloj situaciji ne obavijesti IPC d.o.o. smatrat će se da je zadovoljan plaćenim proizvodom/uslugom odnosno, da je usluga konzumirana i da je time reklamacija i pravo na povrat novca bespredmetno. Za ispravnost parkirnih proizvode koji su nesporno kupljeni i isporučeni putem WebPark.hr portala, a traju dulje od 7 dana odgovara Koncesionar.